Hyppää pääsisältöön

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4.§:ään. Laissa säädetään muun muassa varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Mikä on pienin mahdollinen maksu?

Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 euroa, ei maksua peritä.

Miksi perheen lapsilla on erisuuruiset kuukausimaksut?

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 288 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50% nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden muin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Lapsi on hoidossa vain tilapäisesti kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, miten maksu muodostuu?

Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään maksua 19 € päivältä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.

Vaikuttavatko poissaolot kuukausimaksuun yksityisessä varhaiskasvatuksessa?

Palveluseteli myönnetään jokaiselle kuukaudelle, jonka lapsi on asiakassuhteessa palvelujen
tuottajaan. Kaupunki suosittelee, että palveluntuottaja perii asiakasmaksut enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Tarkempia tietoja mahdollisista maksuhyvityskäytännöistä saa suoraan päiväkodista tai perhepäivähoitajalta.

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Vaikuttavatko poissaolot kuukausimaksuun kunnallisessa varhaiskasvatuksessa?

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa.

Maksuhyvitystä saa koulujen loma-aikoina ennalta ilmoitetuista kokonaisista poissaolopäivistä seuraavasti: 
Hoidontarve on 108 tuntia tai enemmän 
Maksuhyvitys tulee kaikista ennalta ilmoitetuista hyvityspäivistä loman aikana. 
Hoidontarve on 85–107 tuntia 
Hyvitettävät ja varattavissa olevat tunnit lasketaan 107 tunnista.
Hoidontarve 0–84 tuntia 
Hyvitettävät ja varattavissa olevat tunnit lasketan 84 tunnista.

Milloin heinäkuu on maksuton?

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lapsen heinäkuun varhaiskasvatus on maksuton, jos lapsen nykyinen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana tai sitä ennen.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa Jyväskylän kaupunki suosittelee, että palveluntuottaja perii asiakasmaksut enintään 11 kuukaudelta vuodessa.

Milloin tietojen muuttumisesta tulee ilmoittaa?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan, mikäli perheen bruttotulot muuttuvat +/- 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voimassa olevat säädökset ja päätökset muuttuvat.

Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuukauden, tarkistetaan maksu seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Mikä on maksupäätös?

Maksupäätös on kunnallisen varhaiskasvatuksen tiedoksianto lapsen päivähoitomaksun suuruudesta, se ei ole lasku. Maksupäätöksessä maksu on aina täyden kuukauden maksu.
Lapsen hoitomaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan mukaan. Maksupäätös tehdään aina uusille asiakkaille sekä jos perheen koko, tulot tai sovittu hoitoaika muuttuu. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa maksupäätös vaikuttaa palvelusetelin arvoon ja kertoo laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun suuruuden. Perhe saa tiedoksiannon palvelusetelin arvopäätöksestä.

Miksi maksupäätös pitää tarkistaa?

Lapsen kuukausimaksun suuruun riippuu perheen koosta, tuloista ja sovituista hoitoajoista. Jos jokin edellä mainituista on väärin, tulee lasku/palvelusetelin arvo virheellisenä. Jos perheen koko tai tulot ovat päätöksessä väärin, tulee perheen olla yhteydessä asiakasmaksusihteereihin virheen korjaamiseksi. Jos sovittu hoitoaika tai hoitosuhten aloituspäivämäärä on väärin, on perhe yhteydessä omaan hoitopaikkaan.

Milloin maksujen eräpäivä on?

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa. Sovitut hoitotunnit laskutetaan jälkikäteen ja lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Ensimmäinen lasku tulee kotiin aina postitse. Tämän jälkeen asiakas voi halutessaan hoitaa maksut e-laskuna sopimalla tämän omassa verkkopankissaan.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa lasku tulee suoraan päiväkodilta tai perhepäivähoitajalta. Tarkemmat maksupäivät ja tiedot käytänteistä saa suoraan hoitopaikasta.