Hyppää pääsisältöön

26.8.2022

Kuva
Autot, suojatie. Kuva Kirsti Lehtola
Nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen huolestuttaa kaupungilla. Poliisin resurssit ovat rajalliset ja automaattivalvontaa ei ole tarkoituksenmukaista asentaa joka kohtaan.

Jyväskylän kaduilta löytyy hurjastelijoita. Tämän ovat todenneet sekä kaupungin liikenteenohjaus että Sisä-Suomen poliisi. 

- Koulujen alkuun sijoitetun valtakunnallisen valvonnan tulokset tukevat sitä, että parannettavaan liikennekäyttäytymisessä Jyväskylässä löytyy. Myös suojatievalvonta on osoittanut, että suojatiesääntöjen noudattamisessa on paljon parannettavaa, poliisista kerrotaan. 

Poliisin valvonta keskitettiin koulujen läheisyyteen, jolloin tiekäyttäjinä on lapsia ja nuoria. 

Liikennesääntöjen noudattaminen on ratkaiseva tekijä liikenneturvallisuuden parantamisessa 

Jyväskylän kaupunki on tilannut Ramboll Oy:ltä nopeustietoa autoilijoiden todellisista ajonopeuksista. Ajonopeustiedon perustella tarkasteltiin mm. automaattisen liikennevalvonnan ja liikennemerkillä osoitetun nopeusrajoituksen muutoksen vaikutusta ajonopeuteen.  

Tarkastelun perusteella Vapaudenkadulla ajonopeudet olivat neljänkympin nopeusrajoitusalueella 45-50 km/h ennen valvontakameran asentamista. Valvontakameran asentamisen jälkeen nopeudet putosivat 40 km/h joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Automaattivalvontaa lisätään kaupungin kaduilla ja syksyllä käyttöön otetaan neljä uutta kohdetta. Uudet kohteet tulevat Tourulantien ja Kivääritehtaankadun, Nisulakadun ja Viitaniementien, Vesangantien ja Savelankadun sekä Seppäläntien ja Kangasvuorentien risteyksiin. Ajonopeuden lisäksi automaattivalvonta valvoo liikennevalojen noudattamista, jolloin myös vilkasliikenteisten katujen suojateiden turvallisuutta saadaan parannettua. Tehdyssä liikennetarkkailussa on havaittu, että liikennevaloja ei noudateta ja risteyksissä ajetaan paljon päin punaisia valoja. 

Liikennemerkkimuutoksilla ei aina ole vaikutusta 

Myllyjärventien nopeusrajoitus oli aiemmin 50 km/h, mutta se pudotettiin 40 km/h. Muutos osoitettiin liikennemerkillä. Ajonopeudet ovat olleet ennen nopeusrajoituksen muutosta 50-65 km/h. Kun nopeusrajoitus pudotettiin 40 km/h, muutosta ei juurikaan ole tapahtunut. Ajonopeudet ovat 45-65 km/h. Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että liikennemerkkiä ei kunnioiteta. 

- Saamme asukkailta paljon palautetta suurista ajonopeuksista. Liikenteenohjauslaitteilla ja esteillä ei kaikkia tilanteita voida korjata. Vastuu ajonopeudesta on kuljettajalla. Jokaisen tiellä liikkuja tulee kiinnittää huomiota omaan liikennekäyttäytymiseensä, noudattaa annettuja nopeusrajoituksia ja asetettuja liikennemerkkejä, Jyväskylän kaupungin liikenteenohjaustiimi painottaa. 

Palautteiden perusteella alueellisia rajoituksia osoittavia liikennemerkkejä ei aina tunneta. Nopeusrajoitusalue -liikennemerkki asetetaan kaikilta suunnilta nopeusrajoitusalueelle saavuttaessa ja rajoitus päättyy, kun alueelta poistutaan ja se osoitetaan liikennemerkillä

Liikennemerkit selitteineen löytyvät Väyläviraston verkkosivuilta.

Suojatien liikennesääntöjen tunteminen tärkeää liikenneturvallisuuden vuoksi 

Moottoriajoneuvon kuljettaja tulee muistaa, että lain mukaan esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Kesäkuun lopussa kaupunki suoritti suojatietarkkailua ja sen tuloksena voidaan todeta, että autoilijoiden suojatiekäyttäytymisessä on parantamisen varaa.  

Vakava vaaratilanne syntyy, jos ajoneuvo ei pysähdy kaksikaistaisella ajoradalla suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon viereen. Jyväskylästä löytyy muutama tällainen suojatie ja niiden kohdalla autoilijoiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.  

Ajoneuvoa ei myöskään saa pysäköidä viittä metriä lähemmäs suojatietä, jotta pysäköity auto ei peitä suojatielle saapuvaa kadun ylittäjää. 

Hidastetöyssy tai ajoeste ei ole aina hyvä ratkaisu  

Kaupungille tulee palautekanavan kautta paljon ehdotuksia hidastetöyssyjen lisäämisestä. Useimmiten syynä aloitteisiin ovat ajonopeudet kyseisellä kadulla. Palaute tulee yleensä yksittäisen asukkaan lähettämänä. 

Hidastetöyssy on yksi liikenteen rauhoittamistoimenpide ja töyssyn tarve arvioidaan kaupungin linjausten mukaisesti. Hidastetöyssyt pisteytetään kaupunkirakennelautakunnan vahvistaman pisteytyksen mukaisesti ja tarve päätetään pisteytyksen perusteella. Töyssyjä rakennetaan lähinnä koulujen ja päiväkotien läheisyyteen tai pudottamaan ajonopeuksia vilkasliikenteisen suojatien läheisyydessä.  

Hidastetöyssyjä ei suosita kaduilla, joilla on runsaasti joukkoliikennettä. Töyssyt saattavat aiheuttavat haitallista tärinää läheisille taloille kadulla. 

Hidastetöyssyjä ei tarvitsisi rakentaa, jos autoilijat noudattavat kadun nopeusrajoitusta ja tarkkaavaisuutta kadulla. Tonttikaduilla, joilla ei ole läpikulkua, hurjastelijat löytyvät usein kadun autoilijoista. 

Kun kadun asukas miettii hidastealoitteen tekemistä, jo aloitevaiheessa hänen on hyvä selvittää, että kaikki kadun asukkaat ovat aloitteen kannalla. Omaa liikenneympäristöä on hyvä myös peilata koko kaupungin liikenneympäristöön ja miettiä, onko tilanne jotenkin erilainen omalla kadulla, kuin muilla kaduilla.  

Asukaspalautetta saadaan myös autoilijoista, jotka ajavat kävely- ja pyöräväylällä. Seurannan perusteella on todettu, että väylällä ajava autoilija oikaisee reitillään. Oletuksena on, että oikaisijat ovat lähialueen asukkaita tai vierailijoita.  

Joillekin kävely- ja pyöräväylille on asennettu ajoesteitä estämään moottoriajoneuvoja. Mopoja esteet eivät kuitenkaan käytännössä estä. Ajoesteitä toteutetaan harkiten, koska ne tuovat haasteita kunnossapidolle ja osa esteistä poistetaan talvikunnossapitokauden ajaksi. Puomit mahdollistavat kunnossapitokaluston läpipääsyn ja toimivat myös talviolosuhteissa. Puomit maksavat asennuksineen noin 2 000 €/kpl ja niitä hankitaan resurssien puitteissa. Vuosittain joudutaan vaihtamaan useita rikkoutuneita. Myös puomin asennuksessa tulee huomioida lastenrattaiden ja esteettömien kulkuvälineiden liikkuminen, joten käytännössä puomi ei estä mopolla ajoa. 

Myös pyörä- ja potkulautaliikennettä tarkkaillaan 

Sähköpotkulautailijoiden ja pyöräilijöiden liikennekäyttäytymistä tarkkailtiin kesällä. Tarkkailussa havaittiin, että n. 70 % sähköpotkulautailijoista ja pyöräilijöistä ajoi liikennesääntöjen mukaisesti. Vastaavasti noin 30 % rikkoi liikennesääntöjä muun muassa ajamalla jalkakäyvällä tai yksisuuntaista pyörätietä väärään suuntaan. 

Katu ei ole lasten leikki- tai pelipaikka 

Katu on tarkoitettu liikenteen välittämiseen ja se ei ole lasten leikkipaikka. Kadulle ja kääntöpaikalle ei saa pystyttää leikki- tai pelivälineitä. Kadun rauhoittamistoimenpiteitä ei tehdä sillä perusteella, että lapset leikkivät tai pelaavat kadulla. Pienet lapset ovat vanhempien vastuulla kadulla liikkuessa, mutta myös autoilijoilla on velvollisuus noudattaa varovaisuutta. 

Huomioithan nämä pysäköidessä 

Saatujen asukaspalautteiden perusteella pysäköintikieltoalueen liikennemerkin merkitystä ei aina tunneta. Rajoitus alkaa merkin osoittamalta kadulta ja käsittää alueen, joka on asetettu pysäköintikieltoon. Pysäköintikielto päättyy, kun poistutaan alueelta ja päättyminen on osoitettu liikennemerkillä. Aluekieltoa osoittavat merkit tunnistaa siitä, että tutumpi pyöreä pysäköintikieltomerkki on keltaisella neliöllä olevalla pohjalla.

Autoa pysäköidessä tulee huomioida, että myös kapeilla kaduilla jää vähintään 3,5 metrin tila esim. pelastuskalustolle. On myös hyvä muistaa, että yleiset pysäköintialueet eivät ole tarkoitettu esim. peräkärryjen ja trailereiden säilytyspaikaksi.