Hyppää pääsisältöön

26.5.2021

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa päivitettyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitystä sekä päätettiin Jälkkärin asiakasmaksuhuojennuksiin uudet tulorajat, muutokset englanninkielisen opetuksen tuntijakoon, kaksivuotisen esiopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan sekä uudet kriteerit koulunkäynninohjaajaresurssin jakamiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2021 alkaen tulevat muutokset siirrettiin päätettäväksi 16.6.2021.
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Jälkkärin asiakasmaksuhuojennusten uudet tulorajat 1.8.2021 alkaen  

Sivistyslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain indeksitarkastukset aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajojen määrittelyssä tulevat voimaan 1.8.2021.  Jälkkärin asiakasmaksujen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Tulorajoja korotettiin 600–1200 eurolla perheen koosta riippuen. Perhe voi hakea asiakasmaksun puolittamista, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.  Jälkkäri-toiminta on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen palveluverkkoselvitys vuosille 2021–2026 

Lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.  

Syksyllä 2021 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisessä palveluverkossa näkyviä muutoksia ovat uuden Keljonkankaan yhtenäiskoulun valmistuminen ja sen myötä Lehtisaaren koulun tiloista luopuminen. Kultalakin ja Pohjanlammen päiväkodeista, Kortepohjan Taitoniekantie 9:n tiloista sekä Kuokkalan Polttolinjan esiopetuksen tiloista luovutaan ja uuden Pohjanlammen päiväkodin rakentaminen käynnistyy. Osa esiopetusryhmistä sijoittuu koulujen tiloihin palveluverkon päivityksen yhteydessä tehdyn kartoituksen pohjalta. 

Vuonna 2022 valmistuu uusi Kortepohjan päiväkotikoulu ja samalla luovutaan Kortepohjan ja Kortesuon päiväkodeista. Vaajakosken alueelle valmistuu uusi yksityinen päiväkoti Punapaula, jonka myötä Linnan päiväkodin tiloista voidaan luopua. Haukkamäen päiväkodin vanha osan tilalle rakennetaan laajennusosa. Kuokkalan ja Mankolan yhtenäiskoulujen korjaus- ja muutostyöt valmistuvat.   
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen vuosien 2021–2026 palveluverkkosuunnitelman päivityksen pohjana ovat kaupungin lapsimääräennuste, kaavoitustilanne ja palvelutarveselvitys.  Suunnitelma luo pohjan vuosittain talousarvion yhteydessä päätettäville investoinneille.   

Muutokset englanninkielisen perusopetuksen tuntijakoon 1.8.2021 alkaen 

Lautakunta hyväksyi englanninkielisen perusopetukseen esitetyt muutokset. Luokille 3–6 lisätään viisi vuosiviikkotuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta. 6. luokalta vähennetään yksi vuosiviikkotunti kuvataidetta, 4. luokalta yksi vuosiviikkotunti liikuntaa ja luokilta 5 ja 6 kaksi vuosiviikkotuntia A1-oppimäärää. 5. luokan ympäristöopin kaksi vuosiviikkotuntia ja 6. luokan musiikin yksi vuosiviikkotunti säilyvät vuoden 2016 tuntijaon mukaisesti. Muilta osin englanninkielisen opetuksen tuntijako vastaa 18.12.2019 päätöstä. Jyväskylässä englanninkielistä perusopetusta annetaan Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa. Muutokset ovat seurausta 2019 tapahtuneessa valtakunnallisen tuntijaon lisäyksestä A1-oppimäärään. 

Koulunkäynninohjaajaresurssin jakamiseen uudet perusteet 1.8.2021 alkaen 

Lautakunta hyväksyi koulunkäynninohjaajaresurssin jakamisen uudet perusteet 1.8.2021 alkaen kokouksessa esitetyn muutetun esityksen mukaisesti. Resurssijaon perusteisiin sisällytetään edelleen Huhtasuon yhtenäiskoulun vammaisopetuksen mahdollista lisäopetusta varten yhden koulunkäynninohjaajan resurssi. Lisäksi lautakunta edellyttää, että laskennallista resurssinjakoperusteita täydentämään laaditaan lukuvuoden 2021–2022 aikana malli, joka huomioi myös yksittäisten oppilaiden tuen tarpeet ohjaajaresurssia jaettaessa. 
 
Uudessa mallissa alakoulun, yhtenäiskoulun sekä yläkoulun kynnysarvot (1/125 oppilasta, 1/150 oppilasta ja 1/175 oppilasta) on poistettu ja tilalle on määritelty oppilaskohtainen kerroin alakouluun 0,185, yhtenäiskouluun 0,168 ja yläkouluun 0,16. Kertoimet vaihtelevat alakoulun, yhtenäiskoulun ja yläkoulujen kesken, johtuen koulunkäynninohjaajien erilaisesta viikoittaisesta työajasta koulumuotojen kesken. Yksittäisen koulun resurssi saadaan kertomalla koulun oppilasmäärä kertoimella.  
 
Erityisryhmiin kohdistetun koulunkäynninohjaajaresurssin jakoperusteissa harkinnanvaraista YPR-ohjaajaresurssia on aiemman viiden ohjaajan sijasta kuusi ohjaajaa. Muutetun esityksen mukaisesti Huhtasuon yhtenäiskoulun Elämäntaitoryhmän ohjaajaresurssiksi määritellään kaksi ohjaajaa yhden ohjaajan sijasta. Autismioppilaiden opetuksen resurssiksi määritetään yksi aikuinen / oppilas määrityksen max. yksi aikuinen /oppilas sijasta.  

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021 

Lautakunta hyväksyi 1.8.2021 voimaan tulevan Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikalliseen opetussuunnitelman. Jyväskylän paikallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa painottuvat eheä oppimisen polku, lasten päivän eheys, 5-vuotiaiden huomioiminen toiminnassa sekä syventyminen lasten tuen tarpeiden arviointiin aiemmin ja tarkemmin. Laaja-alaisessa osaamisessa painotetaan lapsen hyvinvoinnin edistämistä, ruokakasvatusta sekä liikunta- ja luontotoimintaa. Paikallisissa painotuksissa on kerrottu yhteistyökäytännöistä huoltajien, perusopetuksen ja oppilashuollon, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden, alan oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Kokeilussa mukana olevien päiväkotien suunnitelmissa on kuvattu päivittäinen esiopetusaika, esiopetuksen ryhmäjärjestelyt, yhteistyön muodot, oppilashuolto sekä laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen sekä kuinka päiväkodeissa toteutetaan paikalliseen esiopetussuunnitelmaan kirjattuja yhteisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Lasten ja huoltajien ajatukset ja toiveet vaikuttavat yksiköiden laadullisiin tavoitteisiin ja näkyvät yksiköiden toimintasuunnitelmissa.  
 
Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa lukuvuosina 2021–2024. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 5.2.21. 

Sivistyslautakunnan lausunto varhaiskasvatuslain muuttamiseen 

Lautakunta antaa sille esitetyn lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Varhaiskasvatuslakiin on ehdotettu muutosta, joka mahdollistaisi kolmiportaisen tuen käytänteet varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle 1.8.2022 alkaen.  
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen mallin käytänteitä on Jyväskylässä sovellettu varhaiskasvatukseen vuodesta 2017 alkaen. Sovelletut käytänteet on myös kirjattu Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019). Lapsen kehityksen, oppimisen tuen ja yhtenäisen opinpolun näkökulmasta on hyvä, että tuen kolmiportaisuus kirjataan varhaiskasvatuslakiin. Jyväskylän varhaiskasvatuksessa käytössä ollut kolmiportaisen tuen malli on selkiyttänyt lapsen tarvitseman tuen arviointia, järjestämistä ja prosessia, sekä yhtenäistänyt käsitteitä. Huoltajien ja henkilöstön välinen vuoropuhelu lapsen tarvitsemasta tuesta on helpottunut, kun kolmiportainen tuki on ollut käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa.  

Koordinoiva opinto-ohjaaja nuorisopalveluihin 2.8.2021 alkaen 

Lautakunta perusti nuorisopalveluihin uuden koordinoivan opinto-ohjaajan viran 2.8.2021 alkaen. Opinto-ohjaajan virka sijoittuu Ohjaamoon, jossa opinto-ohjaajan tehtävään kuuluu koordinoida oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvää opinto-ohjausta, etsivää nuorisotyötä sekä mahdollisia muita palveluita siten, että lain mukainen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle asetetut ohjaus- ja valvontavastuut täyttyvät. Lisäksi koordinoiva opinto-ohjaaja osallistuu käytännössä myös opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen sekä Valpas-järjestelmän käyttöön.   

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet 

Sivistyslautakunta saattoi vihreän valtuustoryhmän ja viiden valtuutetun valtuustoaloitteeseen antamansa vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi. Esityslistassa oleva vastaus valtuustoaloitteeseen Lisää luontoa Jyväskylän päiväkotien ja koulujen pihoille.   
 
Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2020, opetushallituksen myöntämän 68 000 euron valtionavustuksen Uudet lukutaidot –hankkeelle, opetus- ja kulttuuriministeriön 93 000 euron erityisavustuksen digitaalisten taitojen ja osaamisen pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä talouspäällikkö Seppo Mäkisen virantoimitusvelvollisuuden ja virkanimikkeen muutoksen talous- ja hallintopäälliköksi 1.6.2021 alkaen sekä kohdan 1–15 viranhaltijapäätöksen, jonka otto-oikeus on päättynyt. Sivistyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta muihin esitettyihin viranhaltijapäätöksiin. 

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 3.6.2021. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin 

 

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki, 
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leena Lyytinen, p. 044 237 9779 
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987