Hyppää pääsisältöön

22.2.2021

Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksen live-lähetyksestä puuttui tänään teknisten ongelmien vuoksi äänet. Kokoustallenne on nyt tallennettu ääninen kaupungin YouTube-kanavalle ja se on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/OVXTljA2UIc
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali

Hallintosäännön tarkistaminen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistukset Jyväskylän kaupungin hallintosääntöön. Eniten keskustelua herätti kokousten avoimuuteen ja esityslistojen julkaisuun liittyvät asiat. Kaupunginhallituksen viime kokouksessa tekemä muotoilu kokouskutsua koskevaan pykälään (95§) hyväksyttiin kuitenkin yksimielisesti. Näin ollen ko. kirjaus on jatkossa muotoa: ”Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity tiedotustarvetta, poistetaan ennen julkaisua.”

Muutoin hallintosääntöön tehdyt muutokset kohdentuvat valtuustoryhmille tehdyn kyselyn tulosten pohjalta pääosin uuden valtuustokauden käynnistymiseen. Hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti konsernijaosto lakkautetaan ja sen toimivallassa olleet asiat siirretään seuraavalla valtuustokaudella kaupunginhallituksen toimivaltaan. Osa konsernijaoston toimivallassa olleista asioista tullaan määrittelemään erikseen myöhemmässä päätöksenteossa. 

Kaupunkirakennelautakunnan alaisina itsenäisinä viranomaisina ja rekisterinpitäjinä toimineet jaostot - rakennus- ja ympäristöjaosto, seudullinen joukkoliikennejaosto ja seudullinen ympäristöterveysjaosto - muuttuvat tulevalla valtuustokaudella lautakunniksi. Muutos on tarkoituksenmukainen mm. muutoksenhakuasioiden oikeellisuuden turvaamiseksi. 

Hallintosääntöön hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti Marika Visakorven tekemät tarkennukset koskien jaostojen osallistujamäärää ja yksilöasiainjaoston kokoonpanoa. Jaostojen kokoonpanoon esitetään jatkossakin kuuluvan 3-7 jäsentä. Asianomainen lautakunta valitsee jaoston jäsenet sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto lisäsi määräykseen maininnan siitä, että puheenjohtajan on oltava lautakunnan jäsen. 
 
Yksilöasiainjaostoon esitetään jatkossakin kuuluvan 5 jäsentä, jotka valitsee sosiaali- ja terveyslautakunta. Valtuuston hyväksymän lisäyksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan sekä nimeämistään jäsenistä myös varapuheenjohtajan. 

Jari Colliander teki keskustelun aikana Joonas Köntän kannattamana muutosesityksen koskien valtuuston toimivaltaa. Collianderin ehdotuksen mukaan valtuuston tulisi päättää myös kaupungin taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden osakkeiden ja liiketoiminnan myynnistä kaupunginhallituksen sijaan. Ehdotus hävisi äänestyksessä kuitenkin kaupunginhallituksen pohjaesitykselle äänin 44-19 ja 4 tyhjää. Jari Colliander, Kirsi Knuuttila, Aila Paloniemi, Joonas Könttä, Heidi Rentola, Aimo Asikainen, Jorma Holmstedt, Eino Lahtinen, Jyri Ylönen, Maritta Tynkkynen, Teemu Torssonen, Kari Yksjärvi ja Mia Puolimatka jättivät asiasta eriävän mielipiteen. 

EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen toimintasuunnitelman (SECAP) raportointi 

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut valtuuston vuonna 2016 tekemällä päätöksellä EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, jolla kaupungit sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuodesta 2012 vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen. Kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessaan toimintasuunnitelman raportin tiedoksi.

Sopimuksen toteuttamiseksi on laadittu kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma, johon on kartoitettu alueen hiilidioksidipäästöt, arvioitu ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja haavoittuvuudet sekä koottu ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät toimenpiteet.  Toimintasuunnitelman CO2-päästöinventaario sisältää alueen energianhankinnasta ja polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ja kattaa sopimuksen avainsektorit eli kaupungin rakennukset, palvelusektorin rakennukset, asuinrakennukset, tieliikenteen sekä paikallisen energiantuotannon.

Toimintasuunnitelmaan sisältyvien avainsektoreiden tuottamat asukaskohtaiset CO2-päästöt Jyväskylän alueella ovat vähentyneet 45 % vuodesta 2012 vuoden 2019 loppuun mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat tapahtuneet kaupungin rakennusten (46%), asuinrakennusten (51 %) ja palvelusektorin rakennusten (56 %) sektoreilla. Tieliikennesektorin päästöt ovat pienentyneet maltillisemmin (10 %).

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan kirjatun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen kannalta on oleellista, että toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu, vaikka sopimuksen sitova tavoite on laskennallisesti jo saavutettu.

Asmalammentie 4 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Asmalannentie 4:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon. Suunnittelualue sijaitsee Jyskän esikaupunkialueella ja sijoittuu kerrostalokorttelin eteläkärkeen Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteysalueen tuntumaan. 

Tontilla sijaitsee huonokuntoinen 1173 kem2:n suuruinen yksitasoinen liikerakennus, joka on tarkoitus purkaa. Kiinteistössä on mm. seurakunnan yleisiä tiloja sekä nuorisotiloja. Asemakaavalla mahdollistetaan neljä-viisikerroksisen uudisrakennuksen rakentaminen purettavan liikerakennuksen paikalle. Uudisrakennuksen alimpiin kerroksiin voidaan sijoittaa myös mm. liiketiloja.

Eron myöntäminen Raimo Sopolle keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi  Raimo Sopolle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Ahti El Massri jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Anna-Leena Sahindalille luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto myönsi Anna-Leena Sahindalille eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että uudeksi valtuutetuksi nousee jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pentti Mäkinen. Sahindalille myönnettiin ero myös kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja tilalle valittiin Leena Yksjärvi. Ero myönnettiin myös Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja tilalle valittiin maakuntavaltuuston varavaltuutettuna toiminut Leena Yksjärvi. Leenä Yksjärven tilalle uudeksi varavaltuutetuksi valittiin Pentti Mäkinen.   

Eron myöntäminen Anne Hujalalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi pöydältä eron Anne Hujalalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Jouko Lahtinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen p. 044 2848 504