Hyppää pääsisältöön

2.12.2020

Lautakunta hyväksyi ensi vuoden käyttösuunnitelman esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti, hyväksyi osaltaan Jyväskylän kaupungin luontoliikuntaohjelman sekä toiminta- ja kohdeavustusten avustusohjeen.

Kuva
Puheenjohtajan nuija

Lautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelman 2021 muutetun ehdotuksen mukaisesti

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarvioon pohjautuvat käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelmat vuodeksi 2021. Lisäksi lautakunta päätti valmistelijan muutetun ehdotuksen mukaisesti, että liikuntapalvelujen tulotavoitteen nostoarvio sekä palveluverkkoon liittyvät menojen supistamistarpeet päätetään tammikuussa 2021 hinnaston käsittelyn yhteydessä.

Käyttösuunnitelmaa tarkistetaan muutetun päätöksen mukaiseksi ja siitä poistetaan maininnat liikuntapalvelujen tapahtuma- ja otteluhinnoittelun korottamisesta, Monitoimitalon junioreiden harjoitusvuorojen muuttamisesta maksullisiksi sekä Harjun yleisurheilustadionin sekä Vaajakosken ja Palokan yleisurheilukenttien hinnoittelumallin uudistamisesta. Liitetekstiin jää tähän kohtaan vain yleisempi maininta liikuntapalvelujen tulotavoitteen nostamisesta 100 000 eurolla sekä sopimuksiin tehtävät hintatason tarkastukset.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen menojen arvioidaan pienenevän ensi vuonna 350 000 euroa 52 miljoonaan euroon ja tulojen odotetaan kasvavan kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden 150 000 euroa, eli noin 10 miljoonaan euroon. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakate on näin 42 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 % ja 500 000 euroa viime vuotta vähemmän.

Budjettiin pääsemiseksi ja menojen karsimiseksi palvelut hyödyntävät eläkepoistumaa kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa, kansalaisopistolla, kirjastopalveluissa ja liikuntapalveluissa. Samalla palveluja järjestellään uudelleen, käsityöneuvonnan palveluaikaa supistetaan ja lisätään omatoimikäyttöä, liikuntapalveluissa uudistetaan johtamista ja kehitetään osaamista ja kirjastopalveluissa lisätään omatoimiaikoja. Jyväskylä Sinfonia jättää täyttämättä uuden kontrabassovakanssin väliaikaisesti ja vähentää konserttikohtaisesti kiinnitettävien muusikkoavustajien käyttöä. 
 
Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston tulotavoitetta kasvatetaan malitillisesti. Kansalaisopistolla valmistellaan kurssimaksujen korottamista syksystä 2021 ja liikuntapalvelujen tulotavoitetta nostetaan 100 000 euroa vuodessa. Lisäksi liikuntapalvelujen sopimuksiin tullaan tekemään hintatason tarkastuksia tulotavoitteeseen pääsemiseksi. Liikuntapalvelujen hinnasto tulee lautakunnan päätettäväksi tammikuussa 2021. Käsityön museon tulotavoitetta nostetaan valtionosuusuudistusta vastaavasti.
 
Liikuntapalvelut tulevat etsimään kustannussäästöjä lisäksi myös henkilöstön tehtävänkuvamuutoksilla, tehtävien lakkauttamisella, määräaikaisten työntekijöiden harkinnanvaraisemmalla käytöllä sekä liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta, kansalaisopisto hankintojen varhaisemmalla ennakoinnilla ja kaupunginteatteri tuotantojen kokonaisbudjetteja leikkaamalla, muun muassa materiaalien kierrättämisellä, produktioiden uudelleenlämmityksellä ja produktiokohtaisten tuntityöntekijöiden määrää vähentämällä. Keski-Suomen museon kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2020 lisätty määräraha vähennetään vuoden 2021 käyttömenoista. Lisäksi Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon käyttömenoista vähennetään kummaltakin museolta 2500 euroa.

Ensi vuoden toiminnallisissa tavoitteissa katsotaan jo korona-ajan yli kuitenkin vallitseva tilanne huomioiden

Käyttösuunnitelmassa on kuvattu myös palvelujen toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset kuluvaan vuoteen. 

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa painopistealueet vuonna 2021 ovat osallisuus- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhdessä uusien hyvinvointikeskusten kanssa, teatteritalon hankesuunnitelman edistäminen sekä kulttuuriyksiköiden integroidun toimintamallin kehittäminen, jota johtaa kulttuuripäällikkö muutetulla tehtävänkuvalla vuoden 2021 ajan. Vuoden 2021 alusta kaksi hyvinvointikeskusta siirtyy kulttuuri- ja osallisuuspalveluihin. Osallisuuden erikoissuunnittelijasta tulee hyvinvointikeskusten ja osallisuus- ja vapaaehtoistyötä tekevien henkilöiden esimies. Uuden esimiehen alaisuuteen siirtyvän henkilöstön tehtävänkuvat uudistetaan. Muutos vaikuttaa myös ikääntyneiden kulttuuripalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen ja uusia paikkoja kohtaamisille ja kulttuuritarjonnalle tullaan etsimään enemmän yhteisistä avoimista tiloista. Teatteritalon peruskorjauksen suunnittelussa valmistellaan kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden sijoittumista teatteritaloon. Kolmannen sektorin kanssa jatkuu Keskeisenä teemana muun muassa avustamisen/sopimisen ja palvelun ostamisen määrittely sekä erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen kumppanuuksien kautta. Työtä nuorten osallisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin tehdään yhdessä alueen nuoriso- toimien ja -toimijoiden kanssa.

Kansalaisopistossa on tehty tarvittavia muutoksia ja suunnitelmia toimintaansa, jotta mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta pystytään huolehtimaan. Lukuvuonna 2020–2021 kurssien ryhmäkokoja on pienennetty ja merkittävä osa kursseista voi siirtyä tarvittaessa korvaavaan verkko-opetukseen. Verkko-opetusta voidaan järjestää lukuvuonna myös reaaliaikaisesti. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus (ns. Umako-koulutus) jatkuu myös vuonna 2021 ja opisto osallistuu vuonna 2019 päättyneen kotoutumiskoulutuksen uuteen kilpailutukseen. 

Kirjastopalveluissa Keljonkankaan kirjasto muuttaa syksyllä uusiin tiloihin osana Keljonkankaan yhtenäiskoulun rakennusta. Eläköitymisen kautta pienevän henkilöstön vuoksi osa kirjastojen palveluajasta muutetaan omatoimiseksi asiointiajaksi. Kirjastojen kokonaisaukioloaika ei tällöin vähene, vaikka palveluaukiolo väheneekin. Digitaalisten aineistojen kysyntä kasvaa ja E-kirjojen ja e-lehtien käytön ennakoidaan kasvavan noin kymmenellä prosentilla myös vuonna 2021. Kirjastokirjallisuuden hankintasopimus kilpailutetaan. Nelivuotisen sopimuksen arvioidaan olevan Jyväskylän osalta 2,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa/vuosi, neljän vuodenhankinta-arvo yhteensä). 

Museopalveluissa käynnistyy Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan rakentaminen. Ruusupuistoon muodostuvan uuden museokeskuksen toimintakonsepti luodaan Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-avustuksen turvin vuosien 2021–2023 aikana. Museopalvelulle laaditaan vapaaehtoistoiminnan linjaukset. Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän kautta lisätään aineistoja kaikkien saavutettavissa olevaan Finna-palveluun, mikä parantaa merkittävästi museokokoelmien digitaalista saavutettavuutta. Yleisötyöhön etsitään täydentäviä malleja fyysisen kohtaamisen rinnalle, osallistumisen mahdollistajaksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Liikuntapalveluissa lähdetään toteuttamaan vuonna 2020 valmisteltua liikuntaverkkosuunnitelmaa liikuntapalvelujen kehittämiseksi. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa kehitetään yhteistyössä eri palveluiden kesken. Keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Mikäli Hippoksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 aikana, vaikuttaa se toiminnallisesti ja taloudellisesti. Korona-epidemialla odotetaan olevan edelleen vaikutusta liikuntapalvelujen käyttöön vielä vuonna 2021. Viitaniemen liikuntapuistossa otetaan käyttöön huhtikuussa uudet tilat, jotka mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen liikuntapuistossa. Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa alkaa kylpylänosan peruskorjaus syksyllä 2021. Tilavarausta kehitetään digitalisoimalla vakiovuorojen haku- ja jakoprosessia. Näin haetut vuorot pystytään kohdentamaan tarkemmin niihin soveltuviin harrastustiloihin sekä lyhentämään käsittelyaikaa. Uusi latuinfo otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

Jyväskylä Sinfonia jatkaa monipuolista ja korkeatasoista konserttitoimintaa vallitseva epidemiatilanne huomioiden. Yleisötilaisuuksien järjestämismahdollisuudet, rajoitettu yleisökapasiteetti, yleisökäyttäytymisen ennakoimattomuus, kansainväliset matkustusrajoitukset sekä työturvallisuus koronatilanteessa ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat orkesterin toimintaedellytyksiin. Eläköityminen on myös orkesterin haaste tulevina vuosina uuden ja osaavan työvoiman saaminen on kriittinen menestystekijä orkesterin tulevalle kehitykselle. Toimitilakysymysten ratkaiseminen, ammattiorkesteritoiminnalle soveltuvien, terveellisten ja turvallisten työskentelyolosuhteiden varmistaminen on välttämätöntä orkesterin toiminnan, taiteellisen kehittymisen ja yleisöjen palvelemisen kannalta, mutta myös keskeinen tekijä osaavan työvoiman houkuttelemisessa.

Kaupunginteatterissa aloittaa uusi teatterinjohtaja. Koronapandemian aiheuttamat yleisömäärärajoitukset, konserttien ja ulkopuolisten vuokrausten peruuntuminen vaikeuttavat tulonmuodostusta. Nykyisen henkilöstön eläköitymisen myötä ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoiminen korostuu. Teatteritalon peruskorjaushanke etenee ja luo paineita peruskorjauksen aikaiseen ohjelmistosuunnitteluun, joka on vahvasti sidoksissa väistötilaratkaisuihin. Ennen peruskorjauksen alkamista kaupunginteatteri toimii rakenteiltaan ja toiminnoiltaan vanhentuneessa kiinteistössä. Kesälle 2021 suunniteltu lavanostinremontti on siirretty tulevan peruskorjauksen yhteyteen. 

Investointeihin 3,1 miljoonaa euroa

Irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin on varattu 900 000 euroa ja se jakautuu yksiköille lähinnä kaluston ja välineistön uusimiseen. Suurimpana yksittäisinä kohteina Keljonkankaan uuden kirjastotilan kalusteet ja laitteet sekä teatterin nostolavojen ja pyörön uusimiseen edelleen oleva pieni varaus. Urheilu- ja retkeilyalueiden 2,2 miljoonan euron investoinneissa suurimman potin vie jo tämän vuoden puolella alkaneen Viitaniemen liikuntapuiston huolto- ja pukutilarakennuksen loppuun saattaminen, 1,8 miljoonaa euroa. Toinen isompi investointi on Vehkalammen pukuhuone- ja wc-tilat, joihin varataan ensi vuodelle 250 000 euroa.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Jyväskylän kaupungin luontoliikuntaohjelman

Jyväskylän kaupungin Luontoliikuntaohjelmaan on nostettu viisi kehittämishanketta sekä toimenpiteitä koskien viestintää ja markkinointia, esteettömyyttä, yhteistyötä sekä opastusta. Nimetyt kehittämishankkeet ovat Tuomiojärven Kehä Sininen (mm. Tuomiojärven uimaranta-alueen kehittäminen), Palokkajärven Kehä Sininen, Taka-Keljon retkeilyalue (mm. Ladun Majan alue), Kuokkalan eteläiset ranta-alueet ja Länsi-Palokan päävirkistysalue (mm. valaistut reitit). 

Toteutusvastuu jakautuu kaupunkirakennepalveluiden ja liikuntapalveluiden kesken. Urbaanimmat kohteet, kuten Kehä Siniset ja Kuokkalan eteläiset rannat, ovat pääosin kaupunkirakennepalveluiden toteutus- ja kunnossapitovastuulla. Kauempana ulkoilualueilla sijaitsevat kohteet, kuten Taka-Keljo tai Länsi-Palokka, ovat pääosin liikuntapalveluiden vastuulla. Lisäksi esim. uimarantojen tai melonnan ja virkistyskalastuksen olosuhteiden vastuu on liikuntapalveluilla. 

Lähivuosien painopiste kehittämisessä on Tuomiojärven ja Palokkajärven sekä Taka-Keljon Ladun Majan -alueella. Alustavasti arvioituna seuraavien 4-5 vuoden aikainen investointitarve olisi 500 000 – 700 000 euroa, josta merkittävä osa liittyy Tuomiojärven reitistön kehittämiseen ja on siten kaupunkirakennepalveluiden investointeja. Liikuntapalveluiden panostukset olisivat 50 000 – 100 000 euroa liittyen Ladun Majan reitistön ja pysäköinnin, ulkoilualueiden opastuksen sekä Tuomiojärven kalastuslaitureiden toteuttamiseen.

Myöhemmin toteutettavat suunnitelmat ovat hyvin alustavia ja kustannusarvio viitteellinen. Tarvittavat investoinnit ovat arviolta 1,5 – 2,5 miljoonaa euroa. Suurimpia panostuksia ovat uusien reittiosuuksien rakentaminen Tuomiojärven pohjoisosaan sekä Taka-Keljon retkeilyalueen ja Länsi-Palokan päävirkistysalueen reitistön sekä muiden palveluiden kehittämiseen. Toteutumisen vaatimia investointeja ohjelmoidaan osana KymppiV -viherpalveluohjelmaa ja liikuntapaikkaverkon suunnittelua. Investoinneista päätetään lopullisesti aina osana vuosittaisia eri toimialojen investointiohjelmia.

Jotkut toimenpiteet ovat riippuvaisia myös maankäytön kehittymisestä (esim. Länsi-Palokan päävirkistysalue), eli niiden toteutuminen etenee muun maankäytön toteutumisen tahtiin. Osin kaikki toimenpiteet eivät myöskään ole kaupungin omistamilla alueilla, mikä vaatii ensin niiden ostoa kaupungille tai sopimista maanomistajien kanssa. 

Tavoitteena on löytää myös muita rahoituskanavia hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Parhaillaan valmistellaan hakemusta valtiolle lähivirkistysalueiden kunnostuksen avustushakuun. Hakemukseen sisältyy Tuomiojärveä ja Palokkajärveä koskevia toimia, ja mikäli tukea saadaan, niin mm. luontoliikuntaohjelmassa esitettyjen kalastuslaitureiden rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna.

Kaupungissa käynnissä olevia erillishankkeita, kuten Laajavuoren kehittäminen, Kehä Vihreä, Jyväskylän Rantaraitti ja Maastis -maastopyöräily- ja retkeilyreitti. Näitä ei ole sisällytetty ohjelmaan, koska ne etenevät erillisten suunnitelmien ja ohjelmien mukaan. Luontoliikuntaohjelman kehittämishankkeiden lisäksi kaupunki toteuttaa myös muita pienempiä kunnostuksia ja toimia. 

Luontoliikuntaohjelman laadinta käynnistyi vuonna 2019. Asukaskysely luontoliikunnasta toteutettiin huhtikuussa 2020. Luontoliikuntaohjelman luonnos oli nähtävillä syyskuussa 2020. Ohjelmaa valmisteli poikkihallinnollinen työryhmä, jossa oli edustajia kaupunkirakennepalveluista sekä liikuntapalveluilta. 

Luontoliikuntaohjelma esityslistan liitteenä: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Luontoliikuntaohj_2020/Luontoliikuntaohjelma_2020.pdf 


Päivitetty kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusohje hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi päivitetyt kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusohjeet. Asia tuotiin lautakuntaan uudemman kerran, koska ohjeisiin on tehty edellisessä kokouksessa tehdyn päätöksen jälkeen yksi sisällöllinen tekstimuutos. Lisäyksessä on täydennetty hakijan ehtojen kohtaa kaksi. Nyt hyväksytyssä ohjeessa kohtaa on muutettu niin, että hakijan tulee olla oikeushenkilö tai täysi-ikäinen henkilö. Aiemmin kohdassa mainittiin vain täysi-ikäinen henkilö.

Avustusohjeet sisältävät haun yleisiä periaatteita sekä yksityiskohtaisia kriteereitä. Aiemmat ohjeet ovat olleet voimassa vuodesta 2012 ja ne piti päivittää muun muassa sähköisen avustusten haku- ja käsittelyprosessin mukaisiksi. Toiminta- ja kohdeavustuksiin liittyviä vanhentuneita ohjeita on poistettu ja tekstejä on päivitetty. Lisäksi toiminta-avustusten maksatusta on tarkennettu niin, että avustuksen maksatukseen kuuluvien liitteiden viimeinen palautuspäivä on toukokuun lopussa. Tekstissä on pyritty selkeämpään ja yksiselitteisempään ilmaisuun ja kieliasua on täsmennetty ja tarkennettu puuttumatta kuitenkaan asiasisältöön. 

Uusittu ohjeistus otetaan käyttöön vuoden 2021 avustushaussa. Haku avautuu verkossa tammikuun alussa ja se on avoinna 29.1 klo 15.00 saakka.

Esityslistalinkin kautta pääsee päivitettyyn avustusohjeeseen sekä lisäksi versioon, johon on merkattu tekstimuutokset aiempaan ohjeeseen.  


Kokouksen esityslista ja liitteet
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 10.12.2020. Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403