Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sormet sormien lomassa.

Elatusapu on rahasuoritus, jolla lapsesta erossa asuva vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhemmat voivat tehdä elatussopimuksen, jos vanhempi ei asu pysyvästi lapsen kanssa tai vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan. Elatussopimus voidaan tehdä siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai määräaikaisesti voimassa olevaksi.

Lapsen asuessa vuoroasumisessa elatusvastuu voidaan vahvistaa sille vanhemmalle, jolla on parempi elatuskyky riippumatta siitä, kumman vanhemman luona lapsi on kirjoilla.

Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta. Jyväskylän kaupungin perheoikeudellisissa palveluissa järjestetään vanhempien välisiä elatusapuneuvotteluja. Vanhempi voi käynnistää elatusapuneuvottelun varaamalla ajan perheoikeudellisiin palveluihin.

Vahvistettua elatussopimusta voidaan myös muuttaa, ja se edellyttää kummankin sopijaosapuolen suostumista uuteen sopimukseen. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen, jos se on tehty elatuslain mukaisesti ja elatusapu on kohtuullinen, kun otetaan huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen ja vanhempien elatuskyky. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusta koskevassa asiassa, lapsen edustaja voi nostaa lapsen puolesta elatuskanteen tuomioistuimessa.

Jos lapsi asuu itsenäisesti tai oheishuoltajansa luona tai lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle, huoltajien tulee hakea edunvalvojan sijainen maistraatista lapsen elatussopimuksen laatimista varten.

Elatusapu on viivästyskorollinen, ja sitä koskee indeksikorotuslain mukaiset tarkistukset.

Viranomaisen vahvistama elatussopimus on täytäntöönpanokelpoinen. Mikäli lapsesta erossa asuva vanhempi ei maksa vahvistettua elatusapua, lapsen edustaja tai lapsi voi hakea sitä maksettavaksi ulosottoteitse tai elatustukena Kelalta.

Koulutusavustus

Lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin perusteella koulutusavustusta vanhemmiltaan, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustuksen määrä ja sen suorittamistapa voidaan vahvistaa sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Jos koulutusavustus vahvistetaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lapsen lähivanhempi. Lapsen ollessa täysi-ikäinen, hän on toinen sopijaosapuoli.

Elatusapujen indeksitarkistukset

Elatusapu on sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2021 alkaen  0,2 prosenttia.

Elatusvelvollisen tulee maksaa  0,2 prosentilla korotettua elatusapua tammikuusta 2021 alkaen voimassa olevan elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen eräpäivän mukaisesti.               

Elatusvelvollisen maksaessa elatusapua suoraan lähivanhemmalle, tulee hänen huolehtia itse korotuksesta. Vanhempi laskee korotetun elatusapumäärän itse.

Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa kirjeellä uuden elatustuen määrän elatusvelvolliselle. Jos elatussopimus on ulosoton hallussa, he hoitavat merkinnän.

Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut voi pyydettäessä merkitä indeksitarkistuksen.

Voitte lähettää alkuperäisen sopimuksen/päätöksen osoitteella:

Jyväskylän kaupunki
Perheoikeudelliset palvelut
Toimistosihteeri
Väinönkatu 6, 3.kerros
40100 Jyväskylä