Hyppää pääsisältöön
Kuva
Oppilaat piirissä.

Jyväskylässä arviointikulttuuriin kuuluvat

  • oppimisen edistymistä ohjaava, jatkuva vuorovaikutuksellinen suullinen tai kirjallinen palaute
  • oppilaan, huoltajan ja luokanopettajan/luokanohjaajan arviointikeskustelu
  • lukuvuoden tavoitteisiin perustuva osaamisen tason kuvaaminen.

Arviointikäytänteiden uudistus 1.8.2020 alkaen yhdenmukaistaa arvioinnin perusteita ja kriteerejä koko maassa. Jatkossa oppilas saa numeroarvioinnin jo neljänneltä luokalta alkaen. Numero- ja sanallista arviointia on myös määritelty selkeämmin. Opetussuunnitelmassa erotellaan aiempaa tarkemmin formatiivinen eli oppimisen aikana annettava, oppimista tukeva ja ohjaava arviointi, sekä summatiivinen arviointi, joka puolestaan kuvaa osaamisen tasoa oppimiskokonaisuuden päätteeksi.  

Opetussuunnitelma korostaa oppimista edistävää ja ohjaavaa arviointia sekä arviointimenetelmien monipuolisuutta. Oppilaan taitojen kehittymistä arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

Jyväskylässä on laadittu arvioinnin tueksi tavoitteista johdettuja kolmi- ja kuusiportaisia taitotasokuvauksia. Taitotasotaulukot pyrkivät antamaan selkeämmän pohjan palautteen antamiselle ja kuvaamaan opettajille, oppilaille ja huoltajille, mitä tavoitteiden saavuttamisessa vaaditaan. Eri oppiaineiden tavoitteiden taitotasotaulukoita on laadittu luokille 1-2, 3-6 ja 7-9. Vuosiluokilla 1-3 arviointi on sanallista ja 4.-9.-luokkalaisilla sekä numeerista että tarvittaessa sanallista.

 

Arviointikeskustelu on vähintään 30 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Ennen keskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen. Arviointikeskusteluja käydään vuosiluokilla 1-8 viikoilla 46–6.

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat:

1. luokka: Minä ja koulun arki
2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
3. luokka: Minun hyvinvointi (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
4. luokka: Minun TVT-taidot (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaidot.
8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta sekä päättyvät aineet (historia)
9. luokka: Ohjauskeskustelu: laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.