Hyppää pääsisältöön

Elämiseen on mahdollista saada taloudellista tukea. Kelan tukimuotoja ovat mm. työttömyysturva, sairauspäiväraha sekä asumiseen liittyvät tuet. Kela voi myöntää tukea myös opiskeluun ja kuntoutukseen.

Toimeentulotukea haetaan Kelasta. Myönteisen tai kielteisen päätöksen jälkeen voi tarvittaessa hakea vielä täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta.

Sairastaminen ja kuntoutus

Julkisen terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2016-2017 maksukatto oli 691 euroa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Maksukaton täytyttyä avohoidon palvelut saa pääsääntöisesti maksutta. Maksukaton täyttymistä on seurattava itse ja maksukuitit säilytettävä. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Terveydenhuollon maksukatto

Korvaus yksityisestä sairaanhoidosta

Kela maksaa korvausta yksityislääkärin palkkioista, hoidosta tai tutkimuksista. Korvauksen saa usein jo vastaanotolla suorakorvauksena esittämällä Kela-korttia. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia Kela ei korvaa.

Lääkekorvaukset

Kela korvaa tarpeellisia lääkekustannuksia. Voit saada korvausta lääkkeistä, jotka lääkäri on määrännyt sairautesi hoitoon. Yleensä korvauksen saa suorakorvauksena apteekissa Kela-korttia näyttämällä.

Jos lääkekustannuksesi ylittävät vuotuisen omavastuuosuuden, saat Kelasta ilmoituksen oikeudesta lisäkorvaukseen. Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä.

Matkakorvaukset

Voit saada korvausta matkoista sairaanhoitoon ja lääkärin määräämään tutkimukseen sekä kuntoutukseen. Kela korvaa yleensä matkan lähimpään julkisen tai yksityisen terveydenhuollon yksikköön, lääkäriin tai hoitolaitokseen pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Oman auton käyttökustannuksiksi lasketaan 0,20 euroa kilometriltä. Kelan kuntoutuksen matka korvataan siihen laitokseen, jossa (Kelan) kuntoutus pidetään.

Matkoista maksetaan omavastuuosuus. Kelasta voi saada korvausta omavastuun ylittävältä osalta. Matkakorvausta haetaan Kelan matkakorvaushakemuksella. Kela seuraa omavastuun karttumista vuoden aikana. Jos vuotuinen maksukatto täyttyy, korvaa Kela ylimenevät matkakustannukset kokonaan.

Jos joudut yöpymään matkallasi tutkimuksen, hoidon tai liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada Kelalta yöpymisrahaa. Kuitit yöpymisestä tulee liittää matkakorvaushakemukseen.

Saattajan matkakuluja korvataan, jos hoitohenkilökunta katsoo saattajan osallistumisen hoitoon tarpeelliseksi.

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Enimmäisaikaan lasketaan mukaan edeltäneeltä 2 vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Mukaan lasketaan siis myös ne päivät, joina olet ollut työkyvytön mutta joina sinulle ei esimerkiksi vuositulojen vähyyden vuoksi ole maksettu sairauspäivärahaa.

Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Kuntoutuksen tavoittee-na tulee olla työelämässä pysyminen, työelämään pääseminen tai palaaminen. Voit saada Kelasta kuntoutusrahaa, jos olet 16 - 67-vuotias etkä kuntoutuksen vuoksi pysty tekemään työtä. Sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Kuntoutusrahaa maksetaan arkipäiviltä yleensä omavastuuajan jälkeen. Jos saat kuntoutuksen ajan palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajallesi. Kuntoutusrahaa maksetaan jälkikäteen kuntoutuksen toteuduttua.

Kuntoutuskustannuksia varten on tietyin ehdoin mahdollista saada kuntoutusrahan lisäksi Kelasta ylläpitokorvausta. Lisäksi kuntoutusrahan päättymisen jälkeen on mahdollista saada Kelan kuntoutusavustusta.

Osasairauspäiväraha ja osa-aikatyö

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä. Enimmäisajan täyttymisen jälkeen osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden perusteella uudelleen vasta, kun hakija on ollut vuoden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen.

Jos henkilö palaa työhön, kun hän on saanut osasairauspäivärahaa enimmäisajan, hän voi yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada osasairauspäivärahaan 50 lisäpäivää.

Osasairauspäivärahalla on oma enimmäisaikansa. Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Matkakorvaus

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä osalta.

Matkat korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan huomioiden asiakkaan sairaus tai terveydentila sekä liikenneolosuhteet.

Jos sairaus, vaikea vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon, esimerkiksi taksin tai oman auton käyttöä, korvaus voidaan maksaa erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden kustannusten mukaan

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen sijaan määräaikaisen kuntoutustuen, kun kuntoutusmahdollisuuksiasi selvitetään tai olet kuntoutuksessa. Kuntoutustuen edellytyksenä on, että sinulle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai että sitä valmistellaan. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä. Muutoin sinua koskevat samat vaatimukset kuin työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa.

Kuntoutustuki vastaa määrältään normaalia työkyvyttömyyseläkettä.

Määräaikaiseen kuntoutustukeen voit hakea jatkoa toimittamalla Kelaan uuden lääkärinlausunnon, joka voi olla B-lausunto, erillinen hoito- tai kuntoutussuunnitelma, E-lausunto tai epikriisi.

Kuntoutusraha

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja kuntoutuksesi tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai kotikunnastasi. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvoittovaroin tuetun sopeutumisvalmennuskurssin ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa tehostetun kuntoutuksen ajalta nuoren kuntoutusrahaa.

Voit saada kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Osakuntoutusraha

Osakuntoutusrahaa voit saada, jos työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi.

Kela

Kelan palvelunumero sairastamiseen liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
p. 020 692 204

Kelan palvelunumero kuntoukseen liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
p. 020 692 205

Asiasanat: