Skip to main content

Tällä sivulla esitetään kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Tietoa sidonnaisuusilmoituksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
 • hallituksen konsernijaosto
 • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, esittelijät ja varaesittelijät
 • kaupunkirakennelautakunnan jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
 • rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
 • ympäristöterveysjaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
 • joukkoliikennejaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
 • Jyväskylän seudun jätelautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät ja varaesittelijät
 • lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät ja varaesittelijät
  • sivistyslautakunta
  • kulttuuri- ja liikuntalautakunta
  • sosiaali- ja terveyslautakunta
  • tarkastuslautakunta

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset vuosittain valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Lisätietoja:
kaupunginreviisori, p. 050 5923 701

Katso lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset (pdf)

Sidonnaisuusilmoituslomake

Lomake palautetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki
Kaupunginkanslia
PL 193, 40101 Jyväskylä
(käyntiosoite Vapaudenkatu 32)
kaupunginkanslia[at]jyvaskyla.fi

Keywords: